Wydarzyło się

+ dodaj artykuł
VIII Mistrzostwa Polski w Carvingu. - 17-10-2015
VIII Mistrzostwa Polski w Carvingu - relacja Już po raz ósmy w historii, lecz po raz (...)
więcej >> 
VII Mistrzostwa Polski w Carvingu. - 15-11-2014
Już po raz trzeci z rzędu w Galerii Krakowskiej odbyły się VII Mistrzostwa Polski w Carvingu. (...)
więcej >> 
VI Mistrzostwa Polski w Carvingu. - 05-10-2013
5 października w Galerii Krakowskiej odbyły się już VI Mistrzostwa Polski w Carvingu. W Mis (...)
więcej >> 

Przed nami

+ dodaj artykuł

Regulamin

 

Warunki korzystania z serwisu

 

§ 1

 

Serwis internetowy: www.dekoracjepotraw.pl, zwany dalej „Serwisem” jest własnością firmy

FOOD ART Dariusz Ślusarczyk 38-500 Sanok ul. Biała Góra 37

Korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność użytkownika.

Wykorzystanie informacji zamieszczonych w Serwisie, a w szczególności podjęte na ich podstawie decyzje, dokonywane są wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.

Informacje i materiały zawarte w Serwisie zamieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§ 2

 

FOOD ART nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza jego bezpośrednią kontrolą, w tym za jakiekolwiek szkody w oprogramowaniu komputerowym lub też innym mieniu użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do Serwisu, korzystania z niego, przeglądania jego stron bądź z pobierania z Serwisu jakichkolwiek materiałów.

FOOD ART nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody, powstałe w wyniku dostępu do Serwisu, oraz poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych w nim zawartych. W szczególności FOOD ART nie bierze odpowiedzialności za dokładność, kompletność i zupełność informacji zawartych w Serwisie.

FOOD ART nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym, z zastrzeżeniem zapisów § 4 i 5 poniżej. Wszelkie transmisje tego rodzaju są dokonywane na ryzyko osoby przesyłającej.

FOOD ART nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (tzw. linki) znajdują się w Serwisie. Połączenie z powyższymi stronami następuje na wyłączne ryzyko użytkownika.

FOOD ART nie bierze odpowiedzialności za treść informacji oraz materiałów zawartych na stronach, o których mowa w powyższym ust. 4, w tym w szczególności, za jakiekolwiek oświadczenia w nich zawarte, a dotyczących ofert, cen, dostaw, jakości itp., jakichkolwiek towarów czy też usług sprzedawanych bądź reklamowanych, których sprzedawcą lub usługodawcą jest inny podmiot. Ponadto Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych prowadzoną przez właścicieli innych stron.

 

§ 3

 

Wszelkie materiały oraz informacje udostępniane w Serwisie, a ponadto zastosowany układ treści, kompozycja graficzna, zamieszczone artykuły, komentarze, felietony, notatki, publikowane zdjęcia, znaki graficzne itp. podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zarówno w całości, jak i w poszczególnych częściach.

Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez użytkowników tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Korzystanie z Serwisu w celu innym, niż do użytku osobistego, w tym w szczególności kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w jakikolwiek sposób, przy użyciu jakichkolwiek środków, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody FOOD ART i wyłącznie na warunkach przedstawionych przez FOOD ART.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Zabronione jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek zmian, modyfikacji czy uzupełnień stron Serwisu.

 

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do respektowania powyższych obowiązków pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej, a ponadto do naprawienia szkody wyrządzonej FOOD ART na skutek naruszenia powyższych zasad.

 

§ 4

Ochrona danych osobowych

Z zastrzeżeniem treści poniższego § 5, przesyłanie do FOOD ART za pośrednictwem Serwisu oraz bezpośredniej poczty internetowej jakichkolwiek danych lub materiałów nie ma charakteru poufnego, a ponadto może być narażone na utratę, zniekształcenie bądź ingerencję osób trzecich.

Zabrania się przesyłania do FOOD ART jakichkolwiek materiałów lub informacji niezgodnych z prawem, a także zawierających treści pornograficzne, profanujące, zniesławiające, oszczercze oraz mogących stanowić groźbę lub inne działanie naruszające przepisy prawa.

 

FOOD ART nie zbiera oraz nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych użytkowników Serwisu, a informacje kontaktowe, przekazywane przez użytkowników Serwisu, są ograniczone do niezbędnego minimum i służą wyłącznie do realizacji zapytań użytkowników. Informacje te są przechowywane doraźnie, nie podlegają przetwarzaniu, udostępnianiu, lub jakiemukolwiek wykorzystaniu w celu innym, niż określony przez użytkownika Serwisu, i zostają usunięte natychmiast po realizacji ww. celu.

 

§ 5

 

Bezpieczeństwo i polityka prywatności

Serwis wykorzystuje technikę plików „cookies”, zapisywanych na komputerze użytkownika. Technika ta nie jest wykorzystywania do określania profilu użytkownika, a po zamknięciu okna przeglądarki, pliki „cookies” są automatycznie usuwane z komputera użytkownika. W przypadku wyłączenia trybu „cookies” w przeglądarce, użytkownik nie zostaje pozbawiony dostępu do zasobów Serwisu.

Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu przed ich niewłaściwym wykorzystaniem i jakimikolwiek modyfikacjami oraz uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych. Dostęp do informacji przekazanych przez użytkowników Serwisu możliwy jest wyłącznie dla ograniczonej liczby osób upoważnionych przez FOOD ART.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zasadami korzystania z jego zasobów oraz prowadzoną polityką prywatności, Użytkownicy mogą kierować pytania na następujący adres